مؤسسه و مهد قرآنی اسوه

حفظ روخوانی تجوید صوت و لحن

دعای پنجم صحیفه سجادیه

دعای پنجم صحیفه سجادیه

دعای پنجم صحیفه سجادیه توصیه شده مقام معظم رهبری…

امام سجاد علیه السلام این دعا را‌  براى خود  ‌و‌  اهل بیت خویش به‌  درگاه خدا مى کند
̶    اى خدائى که‌  عجائب عظمت  ‌و‌  جلالش را‌  حد  ‌و‌  نهایت نیست درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  از‌  الحاد  ‌و‌  عناد (و شرک  ‌و‌  جدال) در‌  بزرگى  ‌و‌  عظمتت ما‌  را‌  دور ساز (یعنى در‌  روج انسان با‌  معرفت الهى چیزى از‌  خدا  ‌و‌  بزرگى  ‌و‌  جلال او‌  شگفت آور  ‌و‌  حیرت انگیزتر نخواهد بود  ‌و‌  عارفان ربانى پیوسته از‌  خدا خواهند که‌  حق به‌  تجلى نور عظمتش در‌  قلب آنها قلوبشان را‌  از‌  ظلمت الحاد  ‌و‌  شک  ‌و‌  ریب  ‌و‌  جدل در‌   ‌آن دور سازد  ‌و‌  دائم حیران بزرگى  ‌و‌  عظمت خویش گرداند)
̶    و اى خدائى که‌  دوران سلطنتش را‌  پایانى نه  ‌و‌  انتهائى ندارد (بلکه ملک  ‌و‌  شاهى او‌  ازلى  ‌و‌  ابدى  ‌و‌  حکومتش بر‌ ملک نامتناهى وجود  ‌و‌  عوالم بى نهایت هستى سرمدى است) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  دوزخ انتقام (و عذاب قهر فراق) خود آزادى بخش
̶    و اى خدائى که‌  گنجینه هاى رحمت وسیع بى انتهایش فنا (و نقصان) پذیر نیست (بلکه هر‌  چه عطا کند بر‌ خلق از‌   ‌آن رحمت بى نهایت هرگز کم  ‌و‌  کاست نگردد عوالم ملک  ‌و‌  ملکوت  ‌و‌  غیب  ‌و‌  شهود بى نهایت  ‌و‌  کرات  ‌و‌  منظومه هاى شمسى  ‌و‌  کهکشانهاى بى شمار رشحه اى از‌   ‌آن دریاى رحمت است بلکه موجى از‌   ‌آن بحر جود  ‌و‌  احسان الهیت است) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  اطهارش  ‌و‌  براى ما‌  هم از‌  رحمت واسعه ات نصیبى کامل عطا فرم
̶    و اى خدائى که‌  (نه تنها چشم ظاهر بلکه) چشم (بصیرت)ها(ى باطن صاحب نظران عالم از‌  عارفان  ‌و‌  حکیمان بلکه اولیاء  ‌و‌  انبیاء الهى هم) در‌  مادون مقام رویت  ‌و‌  شهود حقیقت ذاتش منقطع  ‌و‌  عاجز  ‌و‌  حیران است (و جز  ‌آن قدر که‌  نور جمالش در‌  آئینه قلوب خلق تجلى کند راه مشاهده او‌  به‌  روى عالمیان بسته است  ‌و‌  مراتب معرفت الهى از‌  معرفت علم الیقین  ‌و‌  عین الیقین  ‌و‌  حق الیقین تا‌  مراتب فناء  ‌و‌  فناء عن الفناء  ‌و‌  بقاء در‌  فناء تمام بر‌ حسب مراتب تجلیات انوار جمال رویت است بر‌ قلوب پاک عالمان ربانى  ‌و‌  عارفان الهى پس‌  هم لاندر که‌  الابصار ببصر ظاهر  ‌و‌  باطن رویت  ‌و‌  شهود کنه جمال حق محال است  ‌و‌  هم رویت قلبى  ‌و‌  شهود چشم باطن ممکن است  ‌و‌  به‌  مقدار معرفت  ‌و‌  درجات تجلیات میسر  ‌و‌  واقع است «ما کذب الفواد  ‌و‌  ما‌  راى» کلام خدا «الغیرک من‌  الظهور ما‌  لیس لک حتى یکون هو المظهر لک» کلام حضرت حسین علیه السلام «و لم اعبد ربا لم از» کلام امیرالمومنین  ‌و‌  سید الموحدین است) پس‌  (اى خداى مرئى  ‌و‌  نامرئى) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  مقام قرب (و معرفت) خود نزدیک فرم
̶    اى خدائى که‌  هر‌  امر بزرگى در‌  مقابل شان بزرگیش کوچک است (هر چه در‌  عالم با‌  خطر  ‌و‌  شان  ‌و‌  جلال به‌  نظر رسد هنگامى که‌  عظمت او‌  را‌  یاد کنیم همه کوچک شوند  ‌و‌  به‌  طور کلى هرگاه انسان به‌  یاد بزرگى خدا سلطان عالم وجود افتد  ‌و‌  عزت  ‌و‌  جلال حق را‌  تصور کند  ‌و‌  فکر خود را‌  در‌  علوم  ‌و‌  معارف الهى متوجه کند هر‌  امر ذى شان  ‌و‌  قدر  ‌و‌  منزلت عالم در‌  نظرش حقیر  ‌و‌  بى خطر  ‌و‌  قدر بشمار آید  ‌و‌  پیش معنى خدا هیچیک از‌  عجائب  ‌و‌  غرائب  ‌و‌  شگفتى هاى عالم او‌  را‌  شگفت آور  ‌و‌  حیرت انگیز نباشد).
̶    اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  براى خود به‌  ما‌  کرامت  ‌و‌  عزت بخش (یعنى براى احیاء دین  ‌و‌  تعظیم شعائر  ‌و‌  تعلیم  ‌و‌  نشر معرفت  ‌و‌  توحید خود) (در دو‌  عالم) ما‌  را‌  کرامت (و شرافت  ‌و‌  عزت بخش)
̶    و اى خدائى که‌  باطن باطن  ‌و‌  سر‌  السر هر‌  خیر عالم بر‌ تو‌  آشکار است (یعنى اخبار  ‌و‌  آثار عالم وجود را‌  که‌  معانى گوناگون  ‌و‌  باطنهاى تو‌  در‌  تو‌   ‌و‌  اسرار نهان در‌  نهان بسیار است همه نزد تو‌   ‌و‌  علم محیط تو‌  آشکار است) (اى خداى آگاه بر‌ اسرار اخبار) درود فرست بر‌ محمد (ص)  ‌و‌  آل‌  (ع) پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  (به معاصى  ‌و‌  اعمال زشت) نزد خود رسوا  ‌و‌  شرمگین مفرما.
̶    پروردگارا (درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش)  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  موهبت خود (و به‌  لطف وجود  ‌و‌  کرم بى حد  ‌و‌  نهایت خویش) از‌  عطاى اهل جود  ‌و‌  سخاوت بى نیاز گردان  ‌و‌  از‌  وحشت  ‌و‌  هراس آنکه خلق از‌  ما‌  بریدند ما‌  را‌  به‌  عطا  ‌و‌  احسان خود کفایت فرما تا‌  آنکه ما‌  با‌  بذل  ‌و‌  عطاى تو‌   ‌و‌  فضل  ‌و‌  کرمت ابدا راغب به‌  عطاى هیچ کس نباشیم  ‌و‌  (با وجود انس با‌  تو) متوحش از‌  احدى نشویم  ‌و‌  (دائم به‌  یاد تو‌   ‌و‌  به‌  احسان تو‌  با‌  تو‌  انس گیریم  ‌و‌  از‌  قطع  ‌و‌  دورى مردم وحشت نکنیم)
̶    پروردگارا  ‌و‌  تو‌  تقدیر  ‌و‌  تدبیر خود را‌  به‌  منفعت  ‌و‌  سود ما‌  قرار ده‌  نه به‌  ضرر  ‌و‌  زیان ما‌   ‌و‌  مکر  ‌و‌  تدبیرت را‌  بر‌ له ما‌  نه بر‌ علیه ما‌  مقرر فرما  ‌و‌  دولت  ‌و‌  حکومت را‌  بر‌ فتح  ‌و‌  غلبه ما‌  (بر دشمن) قرار ده‌  نه بر‌ شکست  ‌و‌  خوارى ما‌
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  قهر  ‌و‌  غضب خود نگاهدار  ‌و‌  به‌  لطف  ‌و‌  کرمت (از هر‌  حادثه  ‌ى‌  ناگوار) محفوظ بگردان  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  سوى حضرتت هدایت فرما  ‌و‌  دور از‌  درگاه عنایتت مگردان که‌  اى خدا هر‌  کس را‌  تو‌  نگهدارى کنى (از آفات عالم آسوده خاطر و) سالم خواهد بود  ‌و‌  هر‌  کس را‌  تو‌  هدایت کنى با‌  علم  ‌و‌  دانش (و سعادت) زیست خواهد کرد  ‌و‌  هر‌  که‌  را‌  تو‌  مقرب درگاه خود گردانى این غنیمت (و فیروزى بزرگ) عالم است.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  شدت  ‌و‌  سختیهاى حوادث عالم (و مشکلات روزگار) را‌  از‌  ما‌  کفایت فرما  ‌و‌  از‌  شر  ‌و‌  آسیب دامهاى شیطان (انس  ‌و‌  جن)  ‌و‌  تلخى صولت  ‌و‌  قهر  ‌و‌  اقتدار سلطان محفوظ دار (که هرگز از‌  جانب سلطان به‌  ما‌  جور  ‌و‌  آزارى  ‌و‌  بیم  ‌و‌  ستمى نرسد بلکه از‌  صولت  ‌و‌  اقتدار پادشاهان آسایش  ‌و‌  امنیت  ‌و‌  بهره  ‌و‌  خیر نصیب ما‌  گردان)
̶    پروردگارا منحصرا آنانکه کفایت (به خیرات  ‌و‌  رفع شرور) در‌  عالم یافتند به‌  فضل تو‌   ‌و‌  حول  ‌و‌  قوه  ‌و‌  توانائى تو‌  یافتند پس‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم کفایت فرما  ‌و‌  هم اى خدا منحصرا آنانکه اهل عطا  ‌و‌  بخشش شدند از‌  فضل  ‌و‌  جود تو‌  این بهره یافتند پس‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم از‌  عطاى بى حد  ‌و‌  حساب (و رحمت نامتناهى) خویش بهره  ‌ى‌  کامل عطا فرما  ‌و‌  منحصرا آنانکه هدایت یافتند به‌  نور جمال تو‌  یافتند (یعنى کسانى که‌  به‌  راه معرفت  ‌و‌  مقامات عالیه ایمان  ‌و‌  به‌  مراتب توحید  ‌و‌  درجات تسلیم  ‌و‌  رضا  ‌و‌  رضوان هدایت یافتند  ‌و‌  به‌  سعادت نهائى  ‌و‌  بهشت ابد نائل شدند همه به‌  واسطه اشراق نور جمال ذات مقدس نور الانوار الهى است  ‌و‌  بدون تجلى نور او‌  در‌  قلوب دلى مشتاقانه به‌  راه خدا  ‌و‌  طریق انبیاء  ‌و‌  اولیاء خدا که‌  راه هدایت  ‌و‌  سعادت ابد است نخواهد شتافت  ‌و‌  این هدایت ارائه الطریق نیست ایصال به‌  مطلوبست که‌  از‌  رحمت رحیمى  ‌و‌  لطف خاص خداست  ‌و‌  گرنه هدایت ارائه الطریق که‌  توسط انبیاء  ‌و‌  به‌  رحمت رحمانى است به‌  تمام عالم افاضه گردیده است (انا هدیناه السبیل اما شاکرا  ‌و‌  اما کفورا) پس‌  اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم به‌  لطف خاص  ‌و‌  کرامت مخصوص خویش هدایت فرما (و به‌  مطلوب نهائى که‌  مقام قرب  ‌و‌  شهود تو‌  است نائل گردان)
̶    اى خدا هر‌  کس را‌  توئى دوست  ‌و‌  یار  ‌و‌  یاورش ابدا ضررى از‌  متارکه خلق نبرد (و از‌  خذلان  ‌و‌  دورى مردم به‌  او‌  زیانى نخواهد رسید)  ‌و‌  کسى را‌  که‌  تو‌  بر‌ او‌  کرم کنى  ‌و‌  عطا بخشى منع  ‌و‌  حرمان دیگران زیان به‌  دو‌  نرساند  ‌و‌  هر‌  که‌  را‌  تو‌  (به نور خود) هدایت کنى اضلال  ‌و‌  رهزنى گمراه کنندگان گمراهش نتواند کرد (چون تمام قدرت  ‌و‌  نعمت  ‌و‌  رحمت عالم بدست لطف  ‌و‌  جود  ‌و‌  احسان تست)
̶    پس اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  مقام عزت  ‌و‌  مناعت خود از‌  (اظهار حاجت به‌  ) بندگانت منع فرما  ‌و‌  به‌  کرمت از‌  عطاى غیر خود بى نیاز گردان  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  ارشاد  ‌و‌  رهنمائى خویش به‌  راه حق  ‌و‌  حقیقت (که طریق خاصان  ‌و‌  مقربان تست) رهبرى فرم
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  سلامت (و بهجت  ‌و‌  اخلاص) دلهاى ما‌  را‌  به‌  ذکر عظمت خود قرار ده‌  (و به‌  یاد بزرگى  ‌و‌  بزرگواریت روشن ساز)  ‌و‌  آسایش تن  ‌و‌  صحت بدن ما‌  را‌  به‌  کار شکر نعمت  ‌و‌  سپاسگزارى خود بدار  ‌و‌  طلاقت زبان (و نطق  ‌و‌  بیان) ما‌  را‌  به‌  وصف نعم  ‌و‌  احسان خویش گویا گردان.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌   ‌آن (پیشوایان توحید  ‌و‌  ایمان) قرار ده‌  که‌  خلق را‌  به‌  سوى تو‌  دعوت مى کنند  ‌و‌  از‌  آنانکه بندگان را‌  به‌  درگاه تو‌  هدایت  ‌و‌  دلالت مى کنند مقرر کن  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  بهترین خاصان نزد خود بگردان اى مهربان ترین مهربانان عالم (یعنى خدایا ما‌  را‌  مقام پیشوائى بر‌ دعوت  ‌و‌  هدایت بندگانت عطا فرما  ‌و‌  از‌  بهترین خاصان  ‌و‌  مقربان درگاهت به‌  لطف  ‌و‌  رحمتت قرار ده‌  که‌  نه تنها خود به‌  سوى تو‌  رهبر شویم بلکه واسطه  ‌ى‌  ارشاد  ‌و‌  هدایت خلق به‌  سوى تو‌  باشیم.

برچسب ها :
دسته : صحیفه سجادیه,مطالب سایت

تاریخ : تیر ۱۳, ۱۳۹۵ ساعت : ۷:۴۸ ب٫ظ

دیدگاه های این مطلب :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلمات کلیدی

پیش دبستانی قرآنی اسوه